ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η συμβολή μας συνιστάται από την εκπόνηση πρωτοτύπων μελετών μέχρι την υλοποίηση τους από εξειδικευμένα συνεργεία. Αναλαμβάνουμε ειδικές κατασκευές γυψοσανίδας, επιπλώσεις, επενδύσεις τοίχων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ξυλουργικές κατασκευές, σιδηροκατασκευές, ελαιοχρωματισμούς κλπ.

Για έργα ειδικών μετατροπών και αξιοποίηση των φυσικών πόρων προς όφελός μας, είτε σε επίπεδο κατοικίας είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, συνεργαζόμαστε με την IONIANECO.